Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Coach/Trainer: Vanessa ten Hoor, handelend als zelfstandig gevestigde Coach/Trainer.
Cliënt: degene aan wie door de Coach/Trainer advies, begeleiding en training verleend wordt.
Arts: de huisarts of specialist door wie de Cliënt naar de Coach/Trainer is verwezen.
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Coach/Trainer wordt uitgeoefend.
Trainingsadres: de locatie waar de personal trainingen van de Coach/Trainer worden uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen
De Coach/Trainer adviseert de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres dan wel op het overeengekomen Trainingsadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het Praktijkadres of Trainingsadres wordt de Cliënt tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis
1. De Coach/Trainer behandelt de Cliënt zowel na persoonlijke benadering door de Cliënt als op basis van verwijzing door de Arts.
2. In het laatste geval houdt de Coach/Trainer de Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. De Arts informeert de Cliënt omtrent de contacten tussen de Arts en de Coach/Trainer, tenzij de Arts anders beslist.
3. De Coach/Trainer en de Cliënt komen samen een passend voedingscoachtraject overeen.

Artikel 4. Verhindering
1. Indien de Cliënt is verhinderd op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres of het Trainingsadres aanwezig te zijn, dient Cliënt de Coach/Trainer hiervan direct op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt de afspraak niet binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak afmeldt bij de Coach/Trainer, is de Coach/Trainer gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak voor 100% aan de Cliënt in rekening te brengen.
2. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling
1. Voor de behandeling aanvangt of de trainingen aanvangen, deelt de Coach/Trainer de Cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend moeten worden. De Coach/Trainer is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.
2. Tevens beroept de Coach/Trainer zich op het feit dat er op 1 januari van elk kalenderjaar een prijsstijging zou kunnen plaatsvinden.

Artikel 6. Betaling
1. De Cliënt verplicht zich tot betaling op het moment dat hij/zij het ingevulde anamneseformulier en/of het voedingsdagboek en/of het intake formulier naar de Coach/Trainer heeft gezonden. De toezending zal hoofdzakelijk per e-mail (info@fitwithness.nl) plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.
2. Betaling van het voedingscoachtraject of personal training traject kan in zijn totaliteit of in vooraf overeengekomen termijnen voldaan worden. De Cliënt ontvangt een factuur voor het gehele traject, dan wel een factuur per termijn. Eventuele vervolgconsulten of -trainingen zullen per consult of training gefactureerd worden, naar gelang Coach/Trainer en Cliënt overeengekomen zijn.
3. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal veertien dagen na factuurdatum te geschieden op rekeningnummer NL32 KNAB 0415 9928 50 t.n.v. Ness Coaching, op de door de Coach/Trainer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien de Cliënt de factuur niet binnen dertig dagen voldoet, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €5,- per dertig dagen. Bij het uitblijven van betaling binnen dertig dagen na factuurdatum, is de Cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.
5. De Cliënt is reeds in verzuim en indien hij/zij de factuur niet binnen zestig dagen voldoet, wordt de vordering uit handen gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval de Cliënt naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade. De wettelijke rente over het verschuldigd bedrag wordt met terugwerkende kracht berekend vanaf de eerste dag dat de Cliënt in verzuim is.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
1. De Coach/Trainer behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”. Voorgaande geldt tevens indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer daarin verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Cliënt.
2. De in het eerste lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Coach/Trainer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de Coach/Trainer verstrekt zijn.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
1. De Coach/Trainer of Cliënt heeft het recht de overeengekomen afspraken en/of begeleiding op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, heeft de Cliënt het recht de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De Coach/Trainer dient de Cliënt dat deel te vergoeden dat nog niet is nagekomen indien dat reeds is betaald.
3. Een traject van een door de Coach/Trainer en Cliënt vooraf bepaald aantal weken mag maximaal de dubbele hoeveelheid van dat aantal weken in totaal duren. Voorbeeld: een traject van 12 weken mag aldus maximaal 24 weken duren. Na deze dubbele aantal weken vervalt de aanspraak op de besproken sessies zonder restitutie van gemaakte kosten door Cliënt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Het advies van de Coach/Trainer is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Coach/Trainer zal zich derhalve inspannen de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen naar haar beste vermogen en inzicht na te komen met inachtneming van de belangen van de Cliënt.
2. De Coach/Trainer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Coach/Trainer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Coach/Trainer.
3. De Coach/Trainer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect van de Cliënt.

Artikel 10. Uw gegevens
De Coach/Trainer zal in geen geval gegevens van de Cliënt ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Alleen de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Coach/Trainer is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
2. Op overeenkomsten met de Coach/Trainer is het Nederlands recht van toepassing.

Amersfoort, januari 2023

Download hier de Algemene Voorwaarden