Privacyverklaring

Het belang van uw privacy
Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u cliënt bent of bent geweest bij FITwithNESS. Wij beschikken daarvoor over persoonsgegevens van u, die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn met onze diensten en producten. Ook voor het versturen van de facturen gebruiken wij uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt. Wij bewaren uw gegevens in een goed beveiligde omgeving. Wilt u uit ons adressenbestand, dan zullen wij uw gegevens verwijderen.

De contactgegevens van FITwithNESS
1. https://www.fitwithness.nl
2. info@fitwithness.nl
3. Suzannapolder 16
4. 3825 LP Amersfoort
5. 06 52 61 41 83

Vanessa ten Hoor is de Functionaris Gegevensbescherming van FITwithNESS. Zij is te bereiken via info@fitwithness.nl.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken
FITwithNESS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fitwithness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van het opslaan en gebruiken van de persoonsgegevens
FITwithNESS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van facturen
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U te informeren middels een nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden
FITwithNESS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FITwithNESS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FITwithNESS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming
FITwithNESS neemt niet op basis van de geautomatiseerde verwerkingen besluiten over de zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van FITwithNESS) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FITwithNESS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@fitwithness.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FITwithNESS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FITwithNESS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fitwithness.nl.

FITwithNESS
Vanessa ten Hoor

Amersfoort, mei 2018

 

Download hier onze AGV Privacyverklaring